miércoles, 12 de diciembre de 2012

Kun je als buitenlander scheiden in Spanje?/¿Puede divorciarse un extranjero en España?Kun je als buitenlander scheiden in Spanje?
Uit de laatste cijfers van het Instituto Nacional de Estadística (Nationaal Instituut voor Statistieken) blijkt dat in 2011 bij 9,5 procent van de echtscheidingen in Spanje een van de echtgenoten van buitenlandse nationaliteit en was bij 5,5% geen van beide partijen Spaans. Maar kunnen wel alle buitenlanders die in Spanje wonen ook hier scheiden? Wat zijn de vereisten om als buitenlander een echtscheiding aan te vragen aan de Spaanse rechtbank?
Bevoegde rechter
In de volgende gevallen kunnen de echtgenoten bij de Spaanse rechter aankloppen voor een scheiding:
-          Als ze allebei in Spanje wonen;
-          Als Spanje de laatste woonplaats van de echtgenoten is en een ervan hier nog steeds woont;
-          Als de verweerder in Spanje woont;
-          In geval van gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, als een van de twee in Spanje woont;
-          Als de verzoeker al een jaar in Spanje woont;
-          Als de verzoeker Spaans is en hier al zes maanden woont; of
-          Als beide echtgenoten Spaans zijn, zelfs als ze hier niet wonen.
Keuze maken
De mensen mogen zelf weten waar ze het liefst de scheiding aanvragen, als het maar in overeenstemming is met de genoemde lijst. Om te voorkomen dat er twee echtscheidingsvonnissen zijn van twee verschillende rechters (met alle gevolgen vandien), krijgt het verzoek dat als eerste ingediend is de voorrang. De rechter van het als tweede ingediende verzoek zal zich onbevoegd moeten verklaren in deze zaak.
Toepasbaar recht
Betekent dit dan ook dat het Spaanse inhoudelijke recht wordt toegepast op de scheiding? Nee! Welk recht van toepassing is op de scheiding zelf en de gevolgen van de scheiding (bijvoorbeeld partneralimentatie) is een andere vraag, waar we een volgende keer op terugkomen.

¿Puede divorciarse un extranjero en España?
De los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística  se deduce que en el año 2011 en el 9,5 porciento de los divorcios en España una de las partes era de nacionalidad extranjera, y en el 5,5 porciento de los casos ninguno de los cónyuges era español. ¿Pero pueden todos los extranjeros divorciarse en España? ¿Cuáles son los requisitos para pedir un divorcio como extranjero a un Juzgado español?
Juez competente
En los siguientes casos pueden los cónyuges acudir a los Juzgados españoles para un divorcio:
-          Si ambos cónyuges residen en España;
-          Si España era la última residencia del matrimonio y uno de los dos sigue viviendo en el país;
-          Si el demandado vive en España;
-          En caso de divorcio de mutuo acuerdo, si uno de los dos vive en España;
-          Si el demandante vive desde hace más de un año en España;
-          Si el demandante es de nacionalidad española y vive aquí desde hace más de seis meses; o
-          Si ambos cónyuges son españoles, incluso si no residen en el país.
Elegir juzgado
Los cónyuges tiene  libertad de elegir el lugar donde desean divorciarse, siempre que la elección esté de acuerdo con la lista mencionada. Para evitar que haya dos sentencias de divorcio de dos jueces diferentes, se da preferencia al Juzgado que registró primero la demanda. El juez de la segunda registrada demanda deberá abstenerse.
Derecho aplicable
¿Implica la elección del Juzgado que también se aplica el derecho español al divorcio? No! Qué derecho decide sobre el divorcio en si, y sus consecuencias (por ejemplo, el derecho a una pensión compensatoria) es otra pregunta, que veremos en otro momento.

No hay comentarios:

Publicar un comentario